Navigácia

Dokumenty školy

História školy

 

Z HISTÓRIE ŠKOLY

Základná škola s MŠ Lokca sa nachádza na Orave, v okrese Námestovo. Prvá zmienka o škole siaha hlboko do minulosti, do roku 1595. Na školské účely začali používať drevenú zrubovú budovu. V roku 1665 bola postavená prvá škola – jednotriedka. Navštevovali ju deti z Lokce, Hruštína, Babína, Vaňovky, Vasiľova, Brezy, Krušetnice a Ťapešova. Mohlo ich byť 40 - 50. Do školy  sa chodilo len cez zimné mesiace a to len 2 - 3 roky. Základom vyučovania bolo náboženstvo, čítanie, písanie. Žiaci sa vzdelávali aj v latinskom jazyku. Okrem učenia vykonávali aj drobné práce, robili miništrantov, poslíčkov, vyrábali oblátky, starší žiaci boli zvonármi. V archívnych materiáloch sa nehovorí o ubytovaní cezpoľných žiakov.

Podrobnejšie správy o škole v Lokci pochádzajú až z polovice 18. storočia. Učiteľom, zároveň aj rektorom bol Martin Dluholucký. V roku 1720 bola postavená nová školská budova, bola to drevená stavba. Pozostávala z jednej učebne a učiteľského bytu. Dal ju postaviť miestny duchovný farár Mikuláš Sádecký. Spomínaný objekt slúžil viac ako 250 rokov bez väčších stavebných úprav na školské účely.

V roku 1902 bola na mieste starej školskej drevenej budovy postavená nová murovaná dvojtriedna škola, pretože v zime 1901 stará budova zhorela. Pri tejto udalosti prišlo o život aj jedno dieťa. Najznámejšími učiteľmi z tohto obdobia v Lokci boli Michal Záhorský s výpomocným diplomovaným učiteľom Štefanom Bombiakom, Jozef Pacák s pomocníkom, miestnym rodákom diplomovaným učiteľom Štefanom Adamcom. Vyučovacím jazykom lokčianskej školy bola podľa zachovaných kroník  slovenčina. Slovensky písať a čítať sa začalo hneď v prvej triede.V II. ročníku okrem čítania a písania, slovenskej mluvnice sa vyučoval aj prírodopis, hospodárstvo, telo a zdravoveda. Ešte aj pri speve boli uprednostňované slovenské piesne pred maďarskými.

V roku 1900 prišiel do Lokce Jozef Jelenčík. Hoci bol oravským rodákom, začal v škole vyučovať maďarský jazyk ako povinný predmet. Z obdobia maďarizácie je potrebné spomenúť miestneho duchovného správcu Andreja Čižmára, ktorý sa snažil maďarizačné snahy učiteľov tlmiť, trval na vyučovaní materinského jazyka. Po jeho smrti v roku 1920 pokračoval v snahe prehlbovať národné povedomie aj nový farár Július Slovík. Dal opraviť školu, zhotovil javisko, kde deti aj mládež hrávali divadelné hry. Každý rok na Vianoce, na Veľkú noc sa konali slávnosti, na ktorých sa hrali divadelné hry, ktoré si deti nacvičili. V letných mesiacoch sa robili výlety do blízkych hôr.

Od roku 1924 pôsobil v Lokci na notariáte národovec, rozhľadený a vzdelaný notár Mikuláš Gacek, spisovateľ - legionár. Školu často navštevoval a zo svojej úradnej moci jej pomáhal pri výučbe občianskej náuky. Motivoval deti k zvýšenej aktivite v učení, mimoškolských činnostiach ( divadelné predstavenia, slávenia pamätných dní ). V školskom roku 1929/30 sa zriadila III. trieda, v ktorej sa učil 4 - 8 ročník, asi 50 žiakov.  V roku 1942 bola postavená štvortriedna rímskokatolícka ľudová škola a o štyri roky neskôr zriadená Obvodná meštianska škola Lokca. Zásluhu na jej vzniku mal vtedajší riaditeľ Stanislav Košťál. Meštianska škola položila pevné základy vyššieho vzdelania nadaných hornooravských detí. V januári 1945 sa prestalo na škole vyučovať, nakoľko všetky školské miestnosti museli byť uvoľnené pre potreby nemeckej armády, neskôr slúžili osloboditeľskej armáde. Po vojne sa rozbehli rôzne ozdravné akcie pre obyvateľov Oravy. Bola zavedená " Školská zdravotná služba " - každý žiak mal osobitný zdravotný záznam. Pre školu bolo pridelené aj 5 l rybacieho oleja, ktorý deťom podávali žiakom od 6 do 10 rokov zadarmo. Za zmienku stojí aj akcia " Ozdravovňa Oravy ". Organizovala sa rekreácia detí. Ponúkali troj až šesťmesačný pobyt v rekreačnom stredisku, nové šatstvo, bielizeň a obuv.
Významným bol školský rok 1968/69, keď bola do prevádzky daná nová školská budova s 15 triedami. Postupne bola dobudovaná a vybavená telocvičňa s dielňami s odbornou učebňou fyziky a školskou jedálňou. Tu je potrebné spomenúť jej dlhoročného riaditeľa Jána Kutálika, ktorý bol „staviteľom“ dnešného areálu školy. Po jeho odchode na dôchodok, od školského roku 1983/84 bol riaditeľom  Mgr. Anton Daubner. V školskom roku 1991/92 nastúpila do funkcie riaditeľky Mgr. Matilda Hrabčáková. Krátku dobu ako riaditelia školy pôsobili Mgr. Anton Oravec a PaedDr. Bohumil Kozák. V roku 2005 nastúpil na post riaditeľa školy PhDr. Miroslav Šimulčík, rodák z Lokce. Počas jeho pôsobenia sa zateplila budova telocvične a pokračovalo sa vo výmene okien v hlavnej budove základnej školy, zrekonštruovala sa školská knižnica, zakúpili sa nové školské lavice a stoličky. V roku 2012 odišiel na výkon verejnej funckcie na post prednostu okresného úradu v Námestove. V rámci jeho zastupovania bola menovaná za riaditeľku školy Mgr. Zdena Brňáková. Počas jej pôsobenia sa opravila elektroinštalácia v budove základnej školy, opravilo sa ústredné kúrenie - výmena radiátorov, výmena podláh, maľovanie tried a kamerový systém. Túto funkciu vykonávala do júna 2016, kedy sa PhDr. Miroslav Šimulčík vrátil z výkonu verejnej funkcie na post riaditeľa školy. 31. 03. 2017 ukončil pracovný pomer na tejto škole a poverená riadením školy je Mgr. Zuzana Rabčanová. Počas jej pôsobenia bola zrekonštruovaná pergola pred budovou základnej školy. Od 01. 07. 2017 bol menovaný do funkcie riaditeľa školy Mgr. Ivan Dudáš. 

Demografický vývoj 

V školskom roku 2004/2005 našu školu navštevuje 445 žiakov z Lokce a z okolitých obcí z Ťapešova a Vasiľova.

V školskom roku 2005/2006 školu navštevuje 457 žiakov z Lokce a z okolitých obcí z Ťapešova a Vasiľova. 

V školskom roku 2006/2007 školu navštevuje 461 žiakov z Lokce a z okolitých obcí Ťapšova a Vasiľova. Žiaci sa učia v 18 triedach.

V školskom roku 2007/2008 školu navštevuje 434 žiakov z toho z Lokce 324 žiakov z obce Ťapešovo 58 žiakov z Vasiľova 51 žiakov a 1 žiak z Vavrečky. Žiaci sa učia v 17 triedach.

V školskom roku 2008/2009 školu navštevuje 422 žiakov z toho z Lokce 310 žiakov z obce Ťapešovo 57 žiakov z Vasiľova 54 žiakov a z Vavrečky 1 žiak. Žiaci sa učia v 17 triedach.

V školskom roku 2009/2010 školu navštevuje 411 žiakov z toho žiakov z Lokce je 306 z Ťapešova 47 z Vasiľova 53 z Brezy 2 žiaci a z Námestova 2 žiaci. Žiaci a učia v 17 triedach. 

V školskom roku 2010/2011 školu navštevuje 401 žiakov z toho žiakov z Lokce je 300 z Ťapešova 40 z Vasiľova 52, z Brezy 5, z Námestova 2 a z Vavrečky 2 žiaci. Žiaci sa učia v 18 triedach. 

V školskom roku 2011/2012 školu navštevuje 367 žiakov z toho žiakov z Lokce je 278 z Ťapešova 37 z Vasiľova 42 z Beňadova 2, Brezy 5, z Vavrečky 1, Námestova 2 žiaci, ktorí sa učia v 18 triedach.

V školskom roku 2012/2013 školu navštevuje 357  žiakov z toho z Lokce 269, z Ťapešova 36, z Vasiľova 42, z Námestova 1, z Beňadova 2, z Brezy 3 a Vavrečky 2 žiaci, ktorí sa učia v 17 triedach.

V školskom roku 2013/2014 školu navštevuje 342 žiakov z toho z Lokce 263, z Ťapešova 32, z Vasiľova 40, z Námestova 1, z Vavrečky 2, z Beňadova 2, z Brezy 2 žiaci, ktorí sa učia v 17 triedach. 

V školskom roku 2014/2015 školu navštevuje 337 žiakov z toho 249 žiakov z Lokce, z Ťapešova 39, z Vasiľova 39, z Vavrečky 1, z Námestova 4, z Beňadova 2, z brezy 3 žiaci, ktorí sa vzdelávajú v 17 triedach. 

V  školskom roku 2015/2016 školu navštevuje 325 žiakov z toho z Lokce 236, z Ťapešova 41, z Vasiľova 40, z Námestova 1, z Vavrečky 1, z Beňadova 3, z Brezy 3 žiaci, ktorí sa vzdelávajú v 18 triedach. 

V školskom roku 2016/2017 navštevuje školu 337 žiakov z toho z Lokce 242, z Ťapešova 39, z Vasiľova 47, z Vavrečky 1, z Námestova 4, z Brezy 3, z Bobrova 1 žiak, ktorí sa vzdelávajú v 18 triedach.  

V školskom roku 2017/2018 navštevuje školu 331 žiakov z toho 182 chlapcov a 149 dievčat. Spolu z Lokce je 231 žiakov, z Vasiľova 50, z Ťapešova 43, z Námestova 4, z Brezy 2, z Babína 1 žiak, ktorí sa vzdelávajú v 17 triedach. Prvákov nastupilo 19. 

Škola v Lokci sa postupne dostáva do povedomia obce, okresu, kraja ale aj Slovenska vďaka rôznym súťažiam, projektom a aktivitám. Na škole sa doteraz vystriedalo veľa učiteľov, ktorí venovali celý „učiteľský život“ škole, kde rozdávali svoje vedomosti, lásku a srdcia.

 

„Máme jedinečnú šancu zmeniť školu tak, aby sa v nej deti cítili dobre a aby ich naozaj pripravovala na život."   

 Miron Zelina

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 71/3
  029 51 Lokca
  IČO: 37813099
  DIČ: 2021678450

  Základná škola:
  IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 4001

  Školská jedáleň:
  IBAN SK41 5600 0000 0040 4080 1003

  Školné MŠ, ŠKD:
  IBAN SK23 5600 0000 0040 4080 2006
 • 0903 017 969, 043/ 55 245 10 riaditeľ školy
  043/ 55 912 05 zástupkyňa riaditeľa školy
  043/ 55 245 11 učtáreň
  0948/ 550 126 ŠJ
  043/ 55 912 28 zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Novinky

Právne informácie